กลุ่มบริษัทวีอาร์พี

ดำเนินธุรกิจงานด้านยานยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและสถานีเติมก๊าซ, วิศวกรรมก่อสร้าง วางระบบพลังงานน้ำมันและแก๊ส, ขนส่ง, การทดสอบโดยไม่ทำลาย, ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประกันภัยรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งกลุ่ม 200 ล้านบาท ดำเนินกิจการให้กับคู่ค้าสำคัญ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน), IRPC, Viny Thai, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า,/นิสสัน/มิตซู, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, กระทรวงพลังงาน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากร

“พัฒนาคุณภาพ เพื่อสังคมไทย”

วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจด้านวิศวกรรม พลังงาน โลจิสติกส์, น้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้าเราได้ ปฏิบัติงานภายใต้ทฤษฏีการบริหารจัดการเชิงป้องกันเสมอมา เพื่อ คุณภาพ และความปลอดภัยที่ดีที่สุด

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวการปฏิบัติการเชิงป้องกัน (Preventive)

2. การบริการความเป็นธรรมให้เกิดกับคู่ค้า, ลูกค้า, และพนักงานรวมถึงผู้ร่วมลงทุน

เป้าหมาย (Goal)
พัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า


ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Value and Corporate culture)
1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ฉลาดและกระตือรือร้น

2. ปฏิบัติงานด้วยหลักการเตรียมความพร้อมด้วยมาตรการเชิงป้องกัน (Preparation & Prevention)

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
85/4 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางรักใหญ่ จ.นนทบุรี 11110

Call 

086-3695516

086-3695517

086-0899236

02-5714456

02-5714457

Fax. 02-5714957

vrpengineering
info@mail.com


 
  
view